Njoftime

NJOFTIM

Ne kuader te masave mbrojtese me qellim parandalimin e perhapjes se VIRUSIT COVID-19. Ju njoft ojme se Drejtoria Rajonale e Mjedisit nuk do te ofroj asnje sherbim per subjektet prane proto kollit ne ambjentet e institucionit te Drejtorise Rajonale te Mjedsit. Per kete arsye dhe per ti ardhur ne ndihme qytetareve dhe subjekteve sherbimet do te ofrohen permes: 1. Postes .. Adresa elektronike: Fierdrm1@gmail.com 3. Numri i tel: 068 20 86 543


Publikuar 11-03-2020SMILE ALBANIA Qarku Fier me mikpritje, komunikim dhe buzeqeshje per turistet.


Publikuar 19-08-2019

Njoftim mbi tarifen vjetore

Njoftim mbi tarifen vjetore


Publikuar 06-03-2019

Njoftim lidhur me pagesat e tarifave vjetore

Njoftohen te gjithe Subjektet e Pajisura me Leje Mjedisi A B dhe C ne Juridiksionin e Qarkut F ier Te kryejne pagesen e tarifes vjetore brenda dates 31 03 2019 Sipas Legjislacionit Mjediso r ne fuqi dhe VKM Nr 417 date 25 06 2014 Per tarifat vjetore


Publikuar 06-03-2019Në zbatim te ligjit , nr.10448 datë 14.07.2011 , “Për Lejet e Mjedisit” , i ndryshuar ,neni 2 5 “Tarifat për leje mjedisi” , pika 3 “Operatori i instalimit i paguan çdo vit një tarifë vje tore, përkatësisht, ministrisë, për instalimet e tipave A dhe B, dhe agjencisë përkatëse raj o nale të mjedisit për instalimet e tipit C” , mbështetur dhe nga VKM 417 datë 25.06.2014 “Pë r Miratimin e Tarifave te Lejeve Mjedisit” , ju njoftojmë se subjekti juaj duhet te paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale Mjedisit Qarku Fier , per kryerjen e te gjitha procedurave në zba ti m të ligjit te sipërpërmendur pasi të ketë dorëzuar dhe raportin e vetmonitorimit. Për mos zb atimin e këtij ligji nga ana juaj , DRM – Fier , do vazhdojë procedurat e mëtejshme ligjor e referuar nenit 25 “Tarifat per leje mjedisi” , të ligjit nr.10448 datë 14.07.2011 , “Per Lejet e Mjedisit” , i ndryshuar , pika 5 dhe pika 6 , deri në revokimin e Lejes Mjedisore . Afati fundit për zbatimin e kësaj VKM , është data 31.03.2019 .


Publikuar 06-03-2019

Tarifat e Aplikimit +TVC+TVA+TVB

Tarifat e Aplikimit +TVC+TVB+TVA


Publikuar 05-06-2017

Tarifat e Aplikimit +TVC+TVA+TVB

Lidhur me Tarifat dhe Aplikimet për Vitin 2016 6-Mujori i Dytë


Publikuar 06-05-2017

NJOFTIM PER TAKSAT VJETORE

Në zbatim te ligjit , nr.10448 datë 14.07.2011 , “Për Lejet e Mjedisit” , i ndryshuar ,neni 2 5 “Tarifat për leje mjedisi” , pika 3 “Operatori i instalimit i paguan çdo vit një tarifë vje tore, përkatësisht, ministrisë, për instalimet e tipave A dhe B, dhe agjencisë përkatëse raj onale të mjedisit për instalimet e tipit C” , mbështetur dhe nga VKM 417 datë 25.06.2014 “Pë r Miratimin e Tarifave te Lejeve Mjedisit” , ju njoftojmë se subjekti juaj duhet te paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale Mjedisit Qarku Fier , per kryerjen e te gjitha procedurave në zba tim të ligjit te sipërpërmendur pasi të ketë dorëzuar dhe raportin e vetmonitorimit. Për mos zbatimin e këtij ligji nga ana juaj , DRM – Fier , do vazhdojë procedurat e mëtejshme ligjor e referuar nenit 25 “Tarifat per leje mjedisi” , të ligjit nr.10448 datë 14.07.2011 , “Per Lejet e Mjedisit” , i ndryshuar , pika 5 dhe pika 6 , deri në revokimin e Lejes Mjedisore . A fati fundit për zbatimin e kësaj VKM , është data 31.03.2017 .


Publikuar 01-03-2017